BKVF4X - BOCHT 45° KORT ML - VR

Ref:
BKVF4X-100

Korte bocht 45° ML - VR 100 mm

Groep : B

Ref:
BKVF4X-125

Korte bocht 45° ML - VR 125 mm

Groep : B

Ref:
BKVF4X-160

Korte bocht 45° ML - VR 160 mm

Groep : B

Ref:
BKVF4X-200

Korte bocht 45° ML - VR 200 mm

Groep : B