BKVF9X - BOCHT KORT 90° ML - VR

Ref:
BKVF9X-100

Korte bocht 90° ML - VR 100 mm

Groep : B

Ref:
BKVF9X-125

Korte bocht 90° ML - VR 125 mm

Groep : B

Ref:
BKVF9X-160

Korte bocht 90° ML - VR 160 mm

Groep : B

Ref:
BKVF9X-200

Korte bocht 90° ML - VR 200 mm

Groep : B